Årsmöte 2013

2013-11-11          måndag Kl 19: Årsmöte inkl konstituerande Styrelsemöte

Tid:  Måndagen den 11 november 2013 klockan 19:00 – 20:30
Plats:  Quality Hotel Winn i Haninge, Rudsjöterassen 3, Handen

Föredragningslistan

 1. Kallelsen
 2. Föredragningslista
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsperson som jämte ordföranden skall justera protokollet
 5. Val av två rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Behandling av styrelsens förslag samt sådana förslag från medlemmar som inlämnats till styrelsen senast 1 oktober
 11. Avgifter
 12. Budget för kommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av kommittéledamöter
 15. Val av förste aoch andre revisor samt revisorsuppleant
 16. Val av tre ledamöter till valberedningen
 17. Mötet avslutas och information